ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Joint stm

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃) ရက္                                                                             ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး) ကို ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႕ ဦးတည္လာသည့္အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရား ႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ-MNTJP/MNDAA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ULA/AA တို႕၏ သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂။ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႕၏ တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အစစ္အမွန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား သိရွိေဝဖန္ႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသ ေပးခဲ့သည့္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ရဲဝ့ံျပတ္သားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအေျဖရွာရာတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၄။ သို႕ပါေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ (၆) ရပ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲ တင္ျပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႕၏ တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည္အထိ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ ထိုက္သူမ်ား၊ အစုအဖဲြ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ညီလာခံအစည္းအေဝးပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မိမိတို႕ မဟာမိတ္ (၃) ဖဲြ႕ ၏  သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ/        ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/                          တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA                                   

 ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

1

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ အရီးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ရခိုင္ေဒသ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ ရီေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ULA/AA မွကူညီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိပီးအပ္ပါသည္။

ေဖ့သာထည့္ဝင္ခ်င္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအနီနန္႔ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီး (သီးသန္႔)နန္႔ပတ္သက္၍ ယာယီသံုးစြဲမည့္နံပါတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

+1(515) 664-3924
+31 629482033
+47 98028362
+60 1121192384
+65 90543526
+66 618140589
+66 846777394
+81 9081039834
+86 18788224711
+86 15758974837

တိုက္ပြဲသတင္း

9-2016

 

တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီ (၄၀) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ႏြား႐ံုေတာင္အနီး၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံလႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ၾကာထိေတြ႕ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖက္မွ သံုးဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရ မႈမ႐ွိခဲ့ေခ်။ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ကိုဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

တိုက္ပြဲသတင္း‬

5-6-2016

တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) ရက္ ႏွင့္ (၆) ရက္ေန႔မ်ား၌ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႕နယ္၊ ရီေကာင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အနီး၌ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ ေတာင္ကုတ္ တပ္ရင္း ၅၅၄ (သို႔မဟုတ္) ၅၄၄ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တို႔ ထိေတြ႕ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ တိုက္ပြဲ အတြင္းတြင္ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္ႏွင့့္အက်အဆံုး မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္-ဘဂၤလာနယ္စပ္ အနီး၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၅) လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္ျဖဴ အေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာလက္ေအာက္ခံလႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ယေန႔နံနက္ (၅) နာရီတြင္ (၁) နာရီနီးပါး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ က်ဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ဖက္မွ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ ႕ လည္း သိမ္းဆည္းရမိသည္။

တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္စလံုးအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ႐ွိခဲ့ေခ်။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Statement of MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA and ULA/AA on Myanmar Tatmadaw Leaders’ Principle of Renouncing Arms for Peace

Statement of MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA and ULA/AA on Myanmar Tatmadaw Leaders’ Principle of Renouncing Arms for Peace

May 21, 2016

            We, the Myanmar National Truth and Justice Party/Myanmar National Democratic Alliance Army (MNTJP/MNDAA), the Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army (PSLF/TNLA) and the United League of Arakan/Arakan Army (ULA/AA), strongly protest the Myanmar Tatmadaw’s (Burma Army) position of refusing to hold peace talk with us and demanding our three organizations to lay down arms, stated by the Myanmar military leaders Senior Gen. Min Aung Hlaing and Lt-Gen. Mya Tun Oo, at the press conference held on May 13, 2016, in the Bayint Naung Hall of Naypyidaw, as it is Myanmar Tatmadaw’s policy that would continue to prolong Burma’s fire of civil war.

               Moreover, we view statement by the European Union ambassador to Burma, Roland Kobia, telling us to renounce arms and come to the negotiation table as a biased one, made in favor of Myanmar Tatmadaw and in disregard of the oppressed and unequal status of Burma’s ethnic nationalities. At a time when there is no firm political guarantee, the talk for the ethnic armed organizations to lay down arms is an act in violation of Article 2 (4) of the UN Charter, prohibiting interference in another country’s affairs, and in contravention of the European Union’s Basic Principles.

            Our three organizations, together with other Ethnic Armed Organizations (EAOs), have participated, from the beginning to end, in the whole process of endeavor for resolving problems through genuine political dialogue, after establishing nationwide ceasefire, as members of the Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) and the Senior Delegation (SD). However, it is our conclusion that Myanmar Tatmadaw’s pressuring of our organizations militarily by launching offensives continually and, at the time when the approved NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) to be signed, the deliberate exclusion of our three organizations, without any valid justification in order to undermine the NCA, were decidedly not honest acts of Myanmar Tatmadaw.

            By reducing military engagements, we have made preparation for the best cooperation for holding genuine political dialogue, after smooth consultation and implementation of matters concerning national reconciliation and peace, during the term of the new Myanmar government, coming into being in accordance with the 2005 elections’ result. Though Myanmar Tatmadaw has come to launch massive military offensives in our nationalities’ regions, with undertakings causing more political confusion, we have been striving to avoid contact as much as possible to reduce battles, apart from acts in self-defense.

            The Myanmar National Truth and Justice Party, the MNTJP/MNDAA, was the first organization to reach ceasefire agreement with the military government in 1989, and it had involved itself in the persistent effort in the role of bringing stability and peace in the country by drawing in 17 other organizations, through its leadership. Moreover, it was able to declare Kokang Special Region (1) to be opium free to the world in 2002, and it undertook for the emergence of other special regions. However, in the matter of transforming to Border Guard Force, there was disagreement between the two sides and as the Tatmadaw used force and terror attacks, by military means, battles are taking place up to this day, in Kokang Region.

            After its mother organization, the Palaung State Liberation Army (PSLA), made ceasefire agreement and until it was disarmed by force in 2005, the Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army (PSLF/TNLA) had to be active mainly in the Thai-Karen State border areas. Subsequent to the absence of armed organization to protect the Ta’ang people, there were military domination by Myanmar Tatmadaw, armed oppression by other armed ethnic organizations and the serious growth of narcotic drug problem, and in accordance with the demand of Ta’ang people, the Ta’ang National Liberation Army PSLF/TNLA started to set up base in Ta’ang Region in 2009 and violent clashes have been taking place with Myanmar Tatmadaw.

            The United League of Arakan (ULA) and its military wing, the Arakan Army (AA), have been fighting for the lost rights of the Arakanese people, their birthrights and the right of the Arakanese people to decide their own destiny, with the support of the Arakanese people living in countries all over the world, and for the common goal, in the lands of the alliance forces, including in the land of Arakan, together with the armed ethnic resistance organizations with the same military and political objectives. At the same time, as Myanmar Tatmadaw has come to launch offensives in accordance with its plan of total annihilation against our Arakan Army, battles continue to take place in the land of Arakan.

            Our Kokang Army (MNTJP/MNDAA), Ta’ang Army (PSLF/TNLA) and Arakan Army (ULA/AA) are politically and militarily allied organizations and have made overtures for ceasefire and unilateral reduction of clashes. However, Myanmar Tatmadaw has been trying repeatedly to totally annihilate us by launching relentless offensives against us, in addition to blocking us from participation in the peace process, under various pretexts.

            Exclusion of some ethnic armed organizations with discriminatory classification and demand for renouncing arms without achieving solution to political problems, cannot in any way realize the cessation of civil war and peace. For that reason, we the alliance absolutely protest Myanmar Tatmadaw’s principle of renunciation of arms for peace, and earnestly urge Myanmar government led by the National League for Democracy, which has been undertaking for the realization of National Reconciliation and Peace, to stop ongoing wars in the lands of the ethnic nationalities and resolve political problems by political means, through genuine political negotiations and dialogue.

MNTJP/MNDAA
Myanmar National Truth and Justice Party/
Myanmar National Democratic Alliance Army

PSLF/TNLA
Palaung State Liberation Front/
Ta’ang National Liberation Army

ULA/AA
United League of Arakan/
Arakan Army

188703514888649121 480307402172203616445141362430824777 7687367646143360

Statement in response to Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win’s explanation

United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA)

Statement in response to

Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win’s explanation

No-8/2016

5 May 2016

 

We have learnt the explanation of the Union Minister for Defense Lt-Gen Sein Win in response to the proposal submitted by U Wai Sein Aung, an Arakan National Party Amyotha Hluttaw MP for Rakhine’s No.1 constituency.

The stand of the ULA/AA and its call for the national rights and proposal for the national reconciliation were merely recorded and denied by the Amyotha Hluttaw which motto is ‘People’s voice is Hluttaw’s voice; People’s desire is Hluttaw’s desire’. It ignored people’s real voice, desire and efforts. The Union Minister not only prohibited the efforts of the ethnic people who want national reconciliation and also gave subjective explanation in contrary to the hope of 21st century Pang Long agreement and the policy of the current government which claims to build up Federal Union and ethnic unity. We also believe that it is such an inappropriate decision.

Speaking in such a way will cause serious hindrance to achieve national reconciliation and it won’t be productive in the long term to demand our ethnic rights in the parliament which was based in the 2008 Constitution in Myanmar and also oppose to the practice of Democracy. Such an open threat posing by the Myanmar Army in the Amyotha Hluttaw is like forcing Rakhaing people to walk the path of armed revolution and pushing away from the Union.

On the other hand, we want Pyi Htaung Su Hluttaw including the legislative branch, the executive branch and the judicial branch to know that the clashes in the Rakhine region are happening not because the Arakan Army is attacking to the Myanmar Army but the other way round. Till present, the Myanmar Army is increasing its armed forces day by day which create more clashes.

Furthermore, the Myanmar Army continues torturing and killing to the innocent people without asking any question, using people as human shield and forced labour, taking villagers’ foods, properties and animals by force. The current government needs to prohibit such atrocities.

The root causes of the problems in Myanmar are based on the political conflicts and we want a political dialogue in order to solve those problems. Instead of solving such problems with political dialogue, using heavy forces to annihilate us and speaking about abandoning arms are just the old methods of the previous military regime and their unchanging irresponsible talks and tactics.

 

ULA/AA Info Desk

 

Email: unitedleagueofarakan@yahoo.com

Phone: +86 1570 6924 970

+91 977 495 3234

563396651334143262

894126607904222112