ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၆/၂၀၁၆

29032541807772918

511661444756938009

United League of Arakan (ULA)/ Arakan Army (AA)

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အမွတ္၊ ၆/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း (၁၃) ရက္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္)

အမ်ားျပည္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေရကစားေနၾကသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္ကာလ သႀကၤန္ရက္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဒကစ-စစ္ေတြအေျခစိုက္ ခလရ(၂၃၂) တပ္ရင္း ႏွင့္ စကခ (၅) ၊ (၉)၊ (၁၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသလႈပ္ရွား အေျခစိုက္ရာနယ္ေျမသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္တရက္ စစ္ဆင္ေရး ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ခုခံကာကြယ္ ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတြင္ အတန္ငယ္ၿငိမ္သက္ရပ္နားေနခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရပါသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔ လႈပ္ရွားအေျခစိုက္ရာ အမွတ္ (၂) စစ္ေဒသ အတြင္းသုိ႔ ရခိုင္ျပည္အတြင္း၌ရိွသည့္ စကခ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား၊ နပခတပ္ရင္းမ်ား၊ ဒကစတပ္ရင္းမ်ား၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္ျပင္ပမွ တပ္ရင္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ အင္အားအလံုးအရင္းသံုးကာ အျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္သြားပါမည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ေအာက္တြင္ သယံဇာတ ေမာင္ပိုင္စီးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားအား လူသားမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ခ်ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအား လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားထံမွ စားနပ္ရိကၡာ၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ယူငင္ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ခံခဲ့ရသည္မွာလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ တားျမစ္သင့္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွအစိုးရမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ လူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ တရားဝင္အစိုးရျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနသည္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအသိအမွတ္ျပဳ လက္ရိွအစိုးရတြင္ အျပည့္အဝ တာဝန္ရိွပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA) အေနျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးမွ သိရိွႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တရားဝင္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ရိွေနသလို အမ်ဳိးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူသားတို႔၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမွန္သမွ်ကို ခုခံတိုက္ပြဲဝင္သြားပါမည္။

 

သတင္ႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

 

Email; unitedleagueofarakan@yahoo.com

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – + ၈၆ ၁၅၇၀ ၆၉၂၄ ၉၇၀

+ ၉၁ ၉၇၇ ၄၉၅ ၃၂၃၄

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA