ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္၊ ၈/၂၀၁၆

871718132472618759

882412747561301457