ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း

19/11

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္အသီးသီးမွ
တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ရီးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဝင္း
အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ အငိုက္ဖမ္းအေကာက္ႀကံၿပီး
လက္နက္ႀကီးျဖင့္တမင္တကာရည္ရြယ္၍ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့ပါသည္။

တစ္နည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (FUA) ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ (KIA) ၊ ခ်င္း (CNA) ၊ တအာင္း/ပေလာင္(TNLA) ၊ ရခိုင္ (AA) ၊ ဗမာ (ABSDF) အစ႐ွိသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္တပ္အသီးသီးမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာသူမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အရာရွိ ျဖစ္လာမည့္သင္တန္းေပးေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၎ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ယင္းဗိုလ္သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ေလာင္း
အားလံုးထဲမွ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး (၂၀) ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
၎အထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) မွတက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္
ဗိုလ္ေလာင္း (၂၀) ဦးထဲမွ (၈) ဦး ( ဗိုလ္ေလာင္း ေက်ာ္ခန္႔၊ ဗိုလ္ေလာင္း ခိုင္ထြန္း၊
ဗိုလ္ေလာင္း ထက္ထက္ေအာင္ (ခ) ခိုင္ထက္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေလာင္း ကိုေစာတင္၊
ဗိုလ္ေလာင္း ရဲဝင္းထြန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ေအာင္ေအာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေလာင္း ရန္လင္းစိုး၊
ဗိုလ္ေလာင္း သိန္းသန္းႏိုင္)မွာ ၎နီရာတြင္ပင္ က်ဆံုးခရၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔အငိုက္ဖမ္း ယုတ္မာစြာတိုက္တိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သမိုင္းတြင္
မည္သည့္အခါမွေမ့ေပ်ာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။၎ေန႔သည္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္လိုသူမ်ားမွ ဖ်က္စီးပစ္လိုက္သည့္ေန႔တစ္ေန႔လည္း
ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ၎တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ
သူရဲေကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားဗိုလ္ေလာင္း မ်ားအသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သြားျခင္းသည္
ႏွစ္ႏွစ္တိတိျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔ဤရက္တြင္သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳယင္း
က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ (ULA/AA) အေနျဖင့္ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ
ရေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA