ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္နက္စြန္္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို ကန္႔ကြက္သည့္ MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

387204939117601918

12795752632357285

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA