၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ရွင္မဒိန္ရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ ” ထအို႔ပီရြာ ” အနီး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ခလရ(၂၈၉)ထံမွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ရွင္မဒိန္ရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ ” ထအို႔ပီရြာ ” အနီး၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္ခလရ(၂၈၉)ထံမွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

About Arakan Army 119 Articles
ULA and AA