၂၀၁၆- ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

၂၀၁၆- ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအားလံုး ႏွစ္သစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ လိုရာဆႏၵအဝဝျပည္ဝႏိုင္ေစေၾကာင္း မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ – ခုႏွစ္သည္ လူတိုင္းလိုလားေတာင့္ တေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုေဆာင္းေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစမ်ားမွာ လွမ္းျမင္ …