ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ အရီးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ရခိုင္ေဒသ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ ရီေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ULA/AA မွကူညီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိပီးအပ္ပါသည္။ ေဖ့သာထည့္ဝင္ခ်င္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအနီနန္႔ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ …