ေမာင္ေတာ သတင္း ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕၌ ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုယူဆရသူမ်ားမွသတ္ျဖတ္ၿပီး ေနရာသံုးခုတြင္လက္နက္ခဲယမ္းအမ်ားအျပားတို႔အားလုယက္ျခင္းခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ေမာင္ေတာပတ္ဝန္းက်င္၏ေနရာအခ်ိဳ ႕တြင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသ ႐ွိျပည္သူလူထု၏အသက္အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္တို႔ႏွင့္ထိုေဒသ၏တည္ၿငိမ္ …