ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတိုးဓမၼရာဇာစိတ္ဓာတ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတိုးဓမၼရာဇာစိတ္ဓာတ္ သမိုင္းကိုစစ္ေအာင္သူကရီးသည္ဆိုေသာ္လည္း မွန္ကန္မႈႏွင့္ထပ္တူက်ရန္ လိုအပ္ေသာသမိုင္း စာေစာင္မ်ား ဟိနီကတ္သည္။ မွန္နန္းမဟာရာဇဝင္သည္ Burmanization ကုိတည္ေဆာက္လို႐ံုသက္သက္ျဖင့္ (Non Burman Ethnic) ျမန္မာမဟုတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည့္စံုနီေသာသမိုင္းမ်ားကို မံႈဝါးေအာင္ျပဳလုပ္ ထားသည္။ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးရီးေသာ (The River Of Lost Footstep) ၿခီရာေပ်ာက္ျမစ္စာအုပ္မွ သုေတသန က်က်သံုးသပ္ထားေသာ “ မည္သည့္တိုင္းတပါးသားမွ …