တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အျမန္ဆံုးျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚပါသည္။

we invitesZsi9Xsn3oB0Ab70FWteFWx45Vx4NbNmPYR4FacjEZsyLY6iEXB85aMzCo6bEWwvFnx94oAvClwr5mQz9cAvDngT6ngn4mgj5nQPBnwSUnQbBnAnBmAX7nwv7mgP9mQvAne0FoNKDaD__

About Arakan Army 158 Articles
ULA and AA