ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လိုက္သည့္လက္နက္ႀကီးက်ည္သည္”အေဒါင္ဝ” Adaung Wa ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲ

ပလက္ဝေဒသပတ္ဝန္းက်င္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း,တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း ထ႐ြန္အိုင္” မွေန၍ ဗမာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔ကတည္းကပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဇန္နဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၂) ရက္၊နံနက္(၁၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လိုက္ေသာလက္နက္ႀကီးက်ည္သည္”အေဒါင္ဝ” Adaung Wa ႐ြာအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎႐ြာအတြင္းမွ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားျဖင့္ ေတာတြင္းတိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရသည္။လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားအခ်ိဳ႕မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေသဆံုး) မႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း တိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံမွတစ္ဆင့္သိ႐ွိရသည္။

ဗမာစစ္တပ္၏ ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မ႐ိုးႏိုင္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂) ရက္၊

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA