ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ULA/AA)မွ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA/AA)မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA