လက္ရွိျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႕၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Joint STM- final

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA