ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Joint stm

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို႔၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃) ရက္                                                                             ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး) ကို ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႕ ဦးတည္လာသည့္အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရား ႏွင့္မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ-MNTJP/MNDAA၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး – PSLF/TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ULA/AA တို႕၏ သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂။ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႕၏ တင္ျပခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အစစ္အမွန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား သိရွိေဝဖန္ႏိုင္ရန္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသ ေပးခဲ့သည့္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ရဲဝ့ံျပတ္သားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအေျဖရွာရာတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၄။ သို႕ပါေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ (၆) ရပ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲ တင္ျပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႕၏ တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည္အထိ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ ထိုက္သူမ်ား၊ အစုအဖဲြ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ညီလာခံအစည္းအေဝးပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မိမိတို႕ မဟာမိတ္ (၃) ဖဲြ႕ ၏  သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ/        ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – MNTJP/MNDAA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/                          တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ – PSLF/TNLA                                   

 ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – ULA/AA

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA