၁၃၈၀ ခုႏွစ္၊ ဝါကြ်တ္လျပည့္နိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ စစ္ေဒသအသီးသီးမွ စစ္သည္-စစ္မယ္မ်ား၏ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲပံုရိပ္မ်ား။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၇) ရက္နိ

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA