၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ရက္ေပါင္း(၇၀)အတြင္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္နွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာလက္နက္မ်ားနွင့္ စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA