၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီ(၁၀)ရက္၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္၊နံနက္(၇) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာ၌နယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အစ၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ေပးသြားပါမည္။
ယခုရက္မ်ားအတြင္းနယ္ခ်ဲ႕ဗမာစစ္တပ္သည္လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအမ်ားအျပားကိုရခိုင္ျပည္အတြင္းပို႔ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ထိုးစစ္ဆင္မည့္လကၡဏာမ်ား၊စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုေတြ႕ေနရေသာေျကာင့္ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဗမာစစ္တပ္၏ မည္သည့္ထိုးစစ္ကိုမဆို အေကာင္းဆံုးခုခံတံု႔ျပန္သြားမည့္အျပင္ စစ္ေရးဖိအားမ်ားယခုထက္ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ဆိုပါက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA