၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာ၇ီခန္႔တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲစဥ္

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA