၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီ(၁၁/၁၂/၁၃/၁၄) ရက္(ေလးရက္တာကာလအတြင္း)ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၂၂) ၊တပ္မ(၉၉)အပါအဝင္အျခားေသာတပ္မမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္အင္အားမ်ားပါဝင္ေသာရခိုင္ျပည္ျပင္ပမွတပ္ရင္း(တပ္မ) မ်ားသည္ လူအင္အား၊လက္နက္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ရခိုင္ျပည္အတြင္းသို႔ကုန္းေၾကာင္း၊ေလေၾကာင္း၊ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ဆက္တိုက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။ 

မိမိတို႔စံုစမ္းရ႐ွိမႈႏွင့္ ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ(၁၄) ရက္ေန႔အထိျမန္မာစစ္တပ္မွ အင္အား(၄၀၀၀) ေလးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔အား ရခိုင္ေဒသအတြင္းပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား ရက္ေပါင္း(၁၃၀) အတြင္းအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးေခါင္းစဥ္” ေအာက္၌ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားမွာအသက္ဝင္လႈပ္႐ွားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ျပင္းထန္လာေနခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအေရအတြက္မ်ားမွာလည္းျမင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔၊ ညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွ ည(၈)နာရီ(၃၀) မိနစ္အထိ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊”ေစေတာင္႐ြာ” ေျမာက္ဖက္အနီးတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။တပ္မ(၂၂) ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တပ္မ(၂၂)၏ပထမဆံုးေစ်းဦးေပါက္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွပြဲဦးထြက္အထိနာေသာပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ညတိုက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးကိုမသိခဲ့ရပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊”ဦးစြန္းေတာင္အေနာက္ေတာင္ေၾကာ” ၌ ဗမာစစ္တပ္၏တပ္မ(၉၉) ႏွင့္ မိမိတို႔သည္ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၇) နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ (၇) နာရီ(၄၀) မိနစ္အထိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ေန႔လည္(၁၂) နာရီခန္႔အထိ႐ွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၂၂) မွတပ္ရင္းတစ္ရင္းဟုယူဆရေသာ(စီစစ္ဆဲ) တပ္ရင္းတစ္ရင္း ႏွင့္ မိမိတို႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္”သရက္ျပင္႐ြာ” အေ႐ွ႕ဖက္၊ မီတာ (၂၈၀၀) အကြာအေဝးေနရာ၌ နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွ (၉) နာရီ(၂၀) မိနစ္ခန္႔အထိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွက်ဆံုးသူမ်ား(၂၀) ႏွစ္ဆယ္ဦးခန္႔ႏွင့္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၄) ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔တြင္လည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္”ကာေမေခ်ာင္း၊ “ႀကိန္သာ႐ြာ” အနီး၌တပ္မ(၂၂) ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္လည္းရန္သူ႔ဖက္မွ က်ဆံုးအေရအတြက္ႏွစ္ဆယ္(၂၀)နီးပါးအထိ႐ွိခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္)

ယခုေလးရက္တာတိုက္ပြဲအတြင္း မိမိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရ႐ွိသူ(၆) ဦးခန္႔သာ႐ွိခဲ့ၿပီး က်ဆံုးသူတစ္စံုတစ္ဦးမွ်မ႐ွိခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ယေန႔အခ်ိန္အထိမိမိတို႔၏မည္သည့္စခန္းမွ်ဆံုး႐ံႈးခဲ့ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ခုခံရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၁၃) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွအထိနာခဲ့ေသာေၾကာင့္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ေန႔လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။  ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားမွာ “ခ်ာေက႐ြာ” ႏွင့္ “ဖုန္ညိဳလိပ္႐ြာ” အတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားမွာကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၎လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားေၾကာင့္ “ခ်ာေက႐ြာ”မွ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊” ဖုန္ညိဳလိပ္႐ြာ”မွ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသား(၄) ဦးေသဆံုးမႈ၊ ႏြား(၅) ေကာင္ေသဆံုးမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေသဆံုးသူဘဂၤလီအေလာင္းမ်ားကို၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွသၿဂႋဳလ္ရန္ေတာင္းေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပန္မေပးသည့္အျပင္ ဘဂၤလီအခ်ိဳ႕အားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ 

ယေန႔ ဇန္နဝါရီ(၁၄) ရက္ဧရာဝတီသတင္းပါ တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းေျပာၾကားခ်က္အားခန္႔မွန္းသံုးသပ္ရေသာ္ AA ဖက္မွယူနီေဖာင္းဝတ္အေလာင္း(၅) ေလာင္းရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့မႈမွာ အထက္ပါဘဂၤလီ(၅) ဦးေသဆံုးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်၍ရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူ အရပ္သားရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ “ေသာင္းက်န္းသူစစ္ဆင္ေရး” ေခါင္းစဥ္အားအလြဲသံုးစားလုပ္ကာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္က်ဴးလြန္လွ်က္႐ွိသည္။ 

မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္လည္း စုေဆာင္းရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဗမာစစ္တပ္၏ ရခိုင္ျပည္အတြင္းစစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ကခ်င္၊တအန္း၊ကိုးကန္႔ေဒသမ်ားမွ ဗမာစစ္တပ္၏ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစစ္ခုံ႐ံုးသို႔ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ ( ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို arakanarmy@yeah.net ႏွင့္ arakanidp@163.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္)

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၂၂) ဝင္ေရာက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္႐ြာ၊ ဘဂၤလီ႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ/႐ြာသားအခ်ိဳ႕အား မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ၾကားေနရၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ ဘဂၤလီ႐ြာအခ်ိဳ႕မွ ဘဂၤလီအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနမႈမ်ားကိုၾကားသိေနရပါသည္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲထိမွန္ခဲ့ေသာ႐ြာမ်ားမွာ

(က) ကန္ျပင္႐ြာ

(ခ) ေစတီေတာင္႐ြာ

(ဂ) ပညာဝ႐ြာ

(ဃ) ခထီးလွ႐ြာ (ကထီးလွ႐ြာ)

(င) သလူေခ်ာင္း႐ြာ

(စ) ၿမိဳမေခ်ာင္းအနီး

(ဆ) ျပင္ေခ်ာင္းအနီး

(ဇ) ခ်ာေက႐ြာ

(စ်) ဖုန္ညိဳလိပ္႐ြာ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွပစ္ေသာက်ည္မ်ား၊ဗံုးမ်ားက်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး လူေနအိမ္မ်ားမီးေလာင္ပ်က္စီးသည္အထိ႐ွိခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကို https://arakan.army , https://ula.today , http://northernalliance.today တြင္သာ တင္ေပးသြားပါမည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ Facebook Page/ Facebook Account မ်ားမ႐ွိပါ။ ေဖ့ဘုတ္တြင္ေတြ႕႐ွိေနရေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အမည္ပါ Page မ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၄) ရက္၊တနလာၤေန႔။

Unicode

မြန်မာစစ်တပ်၏ တပ်မ(၂၂) ၊တပ်မ(၉၉)အပါအဝင်အခြားသောတပ်မများမှ ထုတ်နှုတ်အင်အားများပါဝင်သောရခိုင်ပြည်ပြင်ပမှတပ်ရင်း(တပ်မ) များသည် လူအင်အား၊လက်နက်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်ရခိုင်ပြည်အတွင်းသို့ကုန်းကြောင်း၊လေကြောင်း၊ရေကြောင်းများဖြင့်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ရက်ဆက်တိုက်ပွဲများနေ့တိုင်းဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။

မိမိတို့စုံစမ်းရရှိမှုနှင့် မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ(၁၄) ရက်နေ့အထိမြန်မာစစ်တပ်မှ အင်အား(၄၀၀၀) လေးထောင်ကျော်ခန့်အား ရခိုင်ဒေသအတွင်းပို့ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။

မြန်မာအစိုးရ နှင့် မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှ “ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အား ရက်ပေါင်း(၁၃၀) အတွင်းအမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးခေါင်းစဉ်” အောက်၌ ရခိုင်ဒေသအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်၏ထိုးစစ်များမှာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိနေပြီး နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုများမှာ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ပြင်းထန်လာနေခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအရေအတွက်များမှာလည်းမြင့်တက်လျှက်ရှိသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၁) ရက်နေ့၊ ညနေ(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ်မှ ည(၈)နာရီ(၃၀) မိနစ်အထိ နှစ်နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲသည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊”စေတောင်ရွာ” မြောက်ဖက်အနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။တပ်မ(၂၂) နှင့် မိမိတို့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တပ်မ(၂၂)၏ပထမဆုံးစျေးဦးပေါက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ရန်သူ့ဖက်မှပွဲဦးထွက်အထိနာသောပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ညတိုက်ပွဲဖြစ်သောကြောင့်ရန်သူ့ဖက်မှအထိအခိုက်အကျအဆုံးကိုမသိခဲ့ရပါ။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၂) ရက်နေ့တွင်လည်း ကျောက်တော်မြို့နယ်၊”ဦးစွန်းတောင်အနောက်တောင်ကြော” ၌ ဗမာစစ်တပ်၏တပ်မ(၉၉) နှင့် မိမိတို့သည် မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နံနက်(၇) နာရီ(၂၀) မိနစ်မှ (၇) နာရီ(၄၀) မိနစ်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ကြိုကြားကြိုကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာ နေ့လည်(၁၂) နာရီခန့်အထိရှိနေခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၃) ရက်နေ့တွင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်၏ တပ်မ(၂၂) မှတပ်ရင်းတစ်ရင်းဟုယူဆရသော(စီစစ်ဆဲ) တပ်ရင်းတစ်ရင်း နှင့် မိမိတို့သည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်”သရက်ပြင်ရွာ” အရှေ့ဖက်၊ မီတာ (၂၈၀၀) အကွာအဝေးနေရာ၌ နံနက်(၈) နာရီခန့်မှ (၉) နာရီ(၂၀) မိနစ်ခန့်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရန်သူ့ဖက်မှကျဆုံးသူများ(၂၀) နှစ်ဆယ်ဦးခန့်နှင့်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိခဲ့သည်။ (မျက်မြင်)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၄) ရက်နေ့၊နံနက်(၈) နာရီ(၃၀) မိနစ်ခန့်တွင်လည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ်”ကာမေချောင်း၊ “ကြိန်သာရွာ” အနီး၌တပ်မ(၂၂) နှင့် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ယနေ့တိုက်ပွဲတွင်လည်းရန်သူ့ဖက်မှ ကျဆုံးအရေအတွက်နှစ်ဆယ်(၂၀)နီးပါးအထိရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူအချို့လည်းထပ်မံရှိခဲ့သည်။ (မျက်မြင်)

ယခုလေးရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း မိမိတို့ဖက်မှ အလတ်စားဒဏ်ရာရရှိသူ(၆) ဦးခန့်သာရှိခဲ့ပြီး ကျဆုံးသူတစ်စုံတစ်ဦးမျှမရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အနေဖြင့်ယနေ့အချိန်အထိမိမိတို့၏မည်သည့်စခန်းမျှဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါ။မိမိတို့အနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်များကို အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့်ခုခံရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၁၃) ရက်နေ့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်း ရန်သူ့ဖက်မှအထိနာခဲ့သောကြောင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့် တစ်နေ့လုံးတောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဗမာစစ်တပ်ဖက်မှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်လက်နက်ကြီးကျည်များမှာ “ချာကေရွာ” နှင့် “ဖုန်ညိုလိပ်ရွာ” အတွင်းကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုများမှာကာလအတန်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၎င်းလက်နက်ကြီးကျည်ဆံများကြောင့် “ချာကေရွာ”မှ ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊” ဖုန်ညိုလိပ်ရွာ”မှ ဘင်္ဂလီအမျိုးသား(၄) ဦးသေဆုံးမှု၊ နွား(၅) ကောင်သေဆုံးမှုများရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသေဆုံးသူဘင်္ဂလီအလောင်းများကို၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးများမှသင်္ဂြိုလ်ရန်တောင်းသော်လည်း မြန်မာစစ်တပ်မှ ပြန်မပေးသည့်အပြင် ဘင်္ဂလီအချို့အားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားမှုများရှိခဲ့သည်။

ယနေ့ ဇန်နဝါရီ(၁၄) ရက်ဧရာဝတီသတင်းပါ တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းပြောကြားချက်အားခန့်မှန်းသုံးသပ်ရသော် AA ဖက်မှယူနီဖောင်းဝတ်အလောင်း(၅) လောင်းရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုမှာ အထက်ပါဘင်္ဂလီ(၅) ဦးသေဆုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုကောက်ချက်ချ၍ရနိုင်ပါသည်။

ထို့အတူ အရပ်သားရခိုင်လူမျိုးအချို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်ကာ “သောင်းကျန်းသူစစ်ဆင်ရေး” ခေါင်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားလုပ်ကာ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်လျှက်ရှိသည်။

မိမိတို့ ULA/AA အနေဖြင့်လည်း စုဆောင်းရရှိထားပြီးဖြစ်သော ဗမာစစ်တပ်၏ ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများအပြင် အခြားသော ကချင်၊တအန်း၊ကိုးကန့်ဒေသများမှ ဗမာစစ်တပ်၏ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုများကို နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးသို့ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ( မြန်မာစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုများကို arakanarmy@yeah.net နှင့် arakanidp@163.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်)

ထို့အပြင် မြန်မာစစ်တပ်၏ တပ်မ(၂၂) ဝင်ရောက်လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ရွာ၊ ဘင်္ဂလီရွာများမှ ရွာသူ/ရွာသားအချို့အား မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းများကို ဆက်တိုက်ကြားနေရပြီး ရခိုင်လူမျိုးများအပါအဝင် ဘင်္ဂလီရွာအချို့မှ ဘင်္ဂလီအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများပျောက်ဆုံးနေမှုများကိုကြားသိနေရပါသည်။

ယခုရက်များအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲထိမှန်ခဲ့သောရွာများမှာ

(က) ကန်ပြင်ရွာ

(ခ) စေတီတောင်ရွာ

(ဂ) ပညာဝရွာ

(ဃ) ခထီးလှရွာ (ကထီးလှရွာ)

(င) သလူချောင်းရွာ

(စ) မြိုမချောင်းအနီး

(ဆ) ပြင်ချောင်းအနီး

(ဇ) ချာကေရွာ

(စျ) ဖုန်ညိုလိပ်ရွာ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အတူ အချို့ရွာများမှာ မြန်မာစစ်တပ်၏ရဟတ်ယာဉ်များပေါ်မှပစ်သောကျည်များ၊ဗုံးများကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး လူနေအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးသည်အထိရှိခဲ့သည်။

တိုက်ပွဲသတင်းများကို https://arakan.army , https://ula.today , http://northernalliance.today တွင်သာ တင်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မိမိတို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အနေဖြင့် Facebook Page/ Facebook Account များမရှိပါ။ ဖေ့ဘုတ်တွင်တွေ့ရှိနေရသော ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အမည်ပါ Page များမှာ မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ရက္ခိုင့်တပ်မတော်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၄) ရက်၊တနလာင်္နေ့။

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA