၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၄/၅) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃)ရက္ေန႔၌ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ဥႆလင္းေခ်ာင္းအေနာက္ဖက္၊”ခန္ခေတာင္”ေၾကာေပၚတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွအႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ရန္သူ၏တပ္မ(၅၅) ဖက္မွထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ား႐ွိခဲ့ေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။

မတ္လ(၄) ရက္ေန႔တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္အထိနာသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ထိုးစစ္မ်ားကို, ထပ္မံမျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

မတ္လ(၄)ရက္ေန႔၊ညေန(၇)နာရီ(၂၅)မိနစ္တြင္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္ရန္ႏွင့္အင္အားျဖည့္တင္းရန္တက္လာေသာ,ေမာ္ေတာ္ဘုတ္(၂)စီးအားေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊”ဘုရားႀကီး႐ြာ”အနီးတြင္ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။၎ဟန္႔တားမႈအတြင္းေမာ္ေတာ္ဘုတ္(၂)စီးစလံုးအားနစ္ျမဳပ္သြားသည္အထိဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ၿပီးအင္အားျဖည့္တင္းရန္လာေသာရန္သူအားေ႐ွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရရန္သူ႔ဖက္မွထိခိုက္ႏွင့္က်ဆံုး+ခန္႔မွန္း(၃၀)ဦးအထိ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

မတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္လည္းပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊”ျပန္ဆို႐ြာ”ေတာင္ဖက္(၅)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာတြင္တိုက္ပြဲ႐ွိခဲ့သည္။နံနက္(၇)နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး(၈)နာရီ(၂၀)မိနစ္အထိမိနစ္ငါးဆယ္(၅၀)ခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ရန္သူသည္ေနာက္ထပ္ေ႐ွ႕တိုးမလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားျဖင့္ဆက္လက္႐ွိေနခဲ့ၾကသည္။အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရေသးပါ။

(ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ပါကထပ္မံတင္ေပးသြားပါမည္)

ထို႔အတူ၊မတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္(မတ္လ၃ရက္)ေန႔၌တစ္ေန႔လံုးနီးပါးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ,ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ဥႆလင္းေခ်ာင္းအေနာက္ဖက္”ခန္ခေတာင္ေၾကာ”တြင္ ယခင္ေန႔နည္းတူထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏တပ္မ(၅၅) ႏွင့္ ညေန(၃) နာရီ(၃၈)မိနစ္ တြင္စတင္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မတ္လ(၅)ရက္ေန႔၌ပင္ေနာက္ထပ္ေနရာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ,ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္း႐ွိ၊”ေက်ာက္ေပါက္႐ြာ”၏အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာ၌ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔မွစ၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ညေန(၄) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ထိုးစစ္ကိုစတင္ခဲ့သည္။

ယခုတိုက္ပြဲရန္သူသည္လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားကိုေနရာသံုးေနရာမွပစ္ကူေပးၿပီးထိုးစစ္ကိုစစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ခုဖြင့္၍ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယေန႔တိုက္ပြဲသည္လည္းရန္သူဖက္မွမိမိတို႔အားထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွျပဳလုပ္သည့္ထိုးစစ္တြင္လည္းရန္သူ႔ဖက္မွက်ားထိုးသည့္အႀကိမ္(၃)ႀကိမ္အထိ႐ွိခဲ့သည္အထိ,တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။ယေန႔ထိုးစစ္အတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၅)ဦးခန္႔ထပ္မံက်ဆံုးႏိုင္သည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္းစစ္သည္ေတာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မတ္လ(၃) ရက္ႏွင့္(၅) ရက္,ထိုးစစ္ႏွစ္ရက္အတြင္းဗမာစစ္တပ္ဖက္မွထိခိုက္+က်ဆံုး (၂၀) ေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မတ္လ(၅)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕(တပ္ရင္းအမည္စံုစမ္းေနဆဲ)သည္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊”ဂုဏ္ကြ်န္း႐ြာ”အေနာက္ဖက္႐ွိေတာင္ေၾကာႏွင့္ေက်ာင္းေတာင္႐ြာအၾကား႐ွိကြမ္းခင္း၊စိုက္ပ်ိဳးခင္း၊ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား၌႐ြာသူ၊႐ြာသားမ်ားေမြးျမဴထားေသာၾကက္မ်ားကို ခိုးယူလုယက္သြားခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ေန႔မ်ား၌လည္းတပ္မ(၅၅)မွထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ေနမည္ဆိုပါကမိမိတို႔အေနျဖင့္”ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏ထိုးစစ္အ႐ွိန္ကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကိုမလြဲမေ႐ွာင္သာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ျကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ေဒသအတြင္းဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေပၚအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ထိုးစစ္မ်ားကိုအ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္စစ္ေဘးေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားမွာ(၁၀၀၀၀)တစ္ေသာင္းနီးပါးအထိေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဆက္လက္၍လည္းယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာမည့္အရိပ္အေယာင္မ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ တပ္မ(၂၂)၊(၅၅)တို႔အျပင္ တပ္မ(၆၆) ႏွင့္ (၉၉) တို႔၏ထုတ္ႏႈတ္အင္အား၊ ရဲဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ၾကည္း၊ေရ၊ေလပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္စုစုေပါင္းအင္အား(၈၀၀၀) ေက်ာ္ကိုရခိုင္ေဒသအတြင္းပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။စစ္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုလည္းဆက္ လက္ပို႔ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲမ်ားမွာမိမိတို႔အားအျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္ရန္ျပဳလုပ္ေသာဗမာအစိုးရႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုး႐ွိရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအားေသြးရင္းညီ အစ္ကို၊မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ဝိုင္းဝန္းကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကရန္ကိုလည္းအထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွလမ္းျပအျဖစ္၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားတြင္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအျဖစ္ေခၚယူအသံုးျပဳရန္အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမည္ဆိုပါကျငင္းဆိုၿပီးမလိုက္ၾကေစရန္၊ဗမာစစ္ကား၊ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားတြင္လမ္းၾကံဳလိုက္ပါစီးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ကိုလည္း ထပ္မံအသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၅) ရက္၊ အဂၤါေန႔။

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA