သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ-၇၉-ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔အခမ္းအနားကို ကမ႓ာအရပ္ရပ္သို႔ျပန္႔ၾကင္းေရာက္႐ွိေနေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ကမ႓ာ့ ေနရာအသီးသီး၌က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔အား ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၎ေန႔ရက္အား, ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္တြင္း/ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ကာအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ခြန္အားယူေသာအခမ္းအနားပြဲအျဖစ္က်င္းပေနၾကသည္။

ဗမာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခ်ိန္ကာလမ်ား၌ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကိုထက္သန္ေစခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ားႏွင့္ မေၾကာက္တရားမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္လိုသူမ်ားအတြက္ခြန္အားမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔အျပင္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အားတြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ေစလိုေသာ အမ်ိဳးသားဝံသာႏုရကၡိစိတ္ဓာတ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္လူမ်ိဳးမွအျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုဆန္႔က်င္သည္။ မတရားမႈကိုမလိုလား။ “မေၾကာက္တရား”ကို စြဲကိုင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူတို႔အားရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးစံျပပုဂၢိဳလ္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan-ULA) / ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army-AA) အေနျဖင့္လည္း ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုမတရားအဖိႏွိပ္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားလက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမလမ္းျပခဲ့ေသာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္အတိုင္း “ဥတၱမစိ္တ္ဓာတ္”ကိုစြဲကိုင္ကာမိမိတို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူအျခားမလြတ္ေျမာက္ေသးေသာဘဝတူအဖိႏွိပ္ခံေနရဆဲလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လက္တြဲကာလြတ္ေျမာက္သည္အထိဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္

About Arakan Army 144 Articles
ULA and AA