MNDAA ႏွင့္ ULA/AA တို႔၏ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

MNDAA ႏွင့္ ULA/AA တို႔၏ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁)ရက္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉)ရက္

STM- 2016 final-2

About Arakan Army 148 Articles
ULA and AA