UNITED LEAGUE OF ARAKAN

1

ရီေဘးသင့္ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ULA/AA မွ ကူညီီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္

လက္ဟိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan- ULA) အနီနန္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ULA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ အရီးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ရခိုင္ေဒသ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီးနန္႔ ရီေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ULA/AA မွကူညီေထာက္ပ့ံပီးလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိပီးအပ္ပါသည္။

ေဖ့သာထည့္ဝင္ခ်င္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအနီနန္႔ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ထည့္ဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ရီေဘးကယ္ဆယ္ရီး (သီးသန္႔)နန္႔ပတ္သက္၍ ယာယီသံုးစြဲမည့္နံပါတ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

+1(515) 664-3924
+31 629482033
+47 98028362
+60 1121192384
+65 90543526
+66 618140589
+66 846777394
+81 9081039834
+86 18788224711
+86 15758974837